Poradnik B2B

Poradnik zawiera informacje na temat zasad prowadzenia biznesu w poszczególnych krajach, w sekcjach opisana jest działalność gospodarcza oraz specyfika działania w poszczególnych sektorach. Istnieje możliwość zakupienia pakietu w postaci bazy klientów i godzinnej konsultacji.

Osoba posiadająca odpowiednią wiedzę będzie lepiej przygotowana do prowadzenia biznesu oraz uniknięcia zbędnych kosztów, łatwiej również będzie znaleźć kontrahentów i osiągnąć zysk.

Zakładanie firmy

Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest zgłoszenie działalności gospodarczej osoby fizycznej w lokalnych organach administracyjnych (obywatela Polski lub cudzoziemca posiadającego kartę stałego pobytu w Polsce). Kolejną popularną formą prowadzenia działalności jest założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Cudzoziemcy mogą bez ograniczeń zakładać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej zwane Sp z o.o. Założenie Sp z o.o. wymaga:

 • podpisanie umowy na siedzibę firmy.
 • podpisanie umowy spółki w formie aktu notarialnego, która zawiera podstawowe informacje (imię i nazwisko oraz adres osoby, działalność, liczbę akcjonariuszy. Możliwe jest sporządzenie umowy spółki przez internet, lecz z odgraniczonym zakresem działalności.
 • złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego, dalej KRS.

Założenie Sp z o.o. trwa około miesiąca. Minimalny kapitał Sp z o.o. wynosi 5000 zł (około 1250 euro). Rejestracja w KRS jest równoznaczna z nadanie numeru podatkowego i numeru statystycznego.

Założenie firmy trwa około 1 miesiąca.

Przed rozpoczęciem działalności Sp z o.o. musi złożyć do urzędu skarbowego zawiadomienie o rozpoczęciu działalności VAR-R.

Dowiedzcie się o szczegóły dotyczące tego tematu wysyłając zapytanie do Progress Holding.

Podatki i księgowość

W Polsce funkcjonuje kilkanaście różnych podatków. Opisujemy poniżej najważniejsze podatki dotyczące działalności gospodarczej. Podatki od firm według stanu na 01.11.2017 wynoszą:

 • CIT – corporate income tax = podatek dochodowy od firm o sprzedaży za poprzedni rok:
  • do 1,2 mln EUR = 15%
  • powyżej 1,2 mln EUR = 19%
 • VAT – w większości przypadków 23%
 • PIT – personal income tax = Podatek dochodowy od osób fizycznych 18% przy dochodach rocznych do 85 520 PLN, i powyżej 32%

Pozostałe najczęstsze podatki:

 • od czynności cywilno prawnych PCC, zazwyczaj 2%
 • podatek rolny,
 • podatek od nieruchomości
 • podatek od środków transportu, głównie od ciężarówek
 • podatek od dochodów kapitałowych, głównie od odsetek i z zysku od sprzedaży akcji na GPW – 20%

Małe i średnie firmy z reguły zlecają księgowość do wyspecjalizowanych firm. Cena usług waha się od kilkuset do kilku tysięcy PLN miesięcznie. Cena zależy od ilości dokumentów i zakresu świadczonych usług. Najważniejszymi datami związanymi z raportowanie i opłatami do urzędów skarbowych są:

 • 15 dzień każdego miesiąca – opłata ZUS za pracowników
 • 20 dzień każdego miesiąca – opłata podatku PIT od pracowników, i podatku CIT
 • 25 dzień każdego miesiąca – opłata VAT

Dowiedzcie się o szczegóły dotyczące tego tematu wysyłając zapytanie do Progress Holding.

Zatrudnianie cudzoziemców

W Polsce stosuje się następujące umowy o pracę: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło. Koszty zatrudnienia w Polsce wynoszą około 20% i składają się na :

 • W Polsce z reguły ustala się wynagrodzenie brutto tj z PIT i opłatami ZUS. Na rękę pracownik dostaje mniej o około 29%. Zatem, aby pracownik dostał na rękę 2000 PLN pracodawca powinien zapłacić ok 3000 PLN.
 • Minimalne wynagrodzenie w 2017 na pełny etat wynosi 2000 PLN/miesięcznie a w 2018 r wyniesie 2100 PLN/miesięcznie. Średnie wynagrodzenie brutto w Polsce w 06 2017 wyniosło 4 500 PLN.

Firma musi mieć zgodę na zatrudnienie cudzoziemca. Wobec obywateli WNP stosowane jest uproszczona droga uzyskania zgody na 6 miesięczną pracę poprzez tzw. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca uzyskiwane w Urzędzie Pracy. Firma może ubiegać się o uzyskanie takiego Oświadczenia. Dla wszystkich cudzoziemców funkcjonuje procedura uzyskania 1 -3 letniego pozwolenia na pracę uzyskiwane we właściwym dla siedziby firmy Urzędzie Wojewódzkim.

Dowiedzcie się o szczegóły dotyczące tego tematu wysyłając zapytanie do Progress Holding.

Inwestycje, kredyty

Od momentu transformacji tj od 1989 r do 2015 r Polska pozyskała 170 mld EUR bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI). Największymi inwestorami są inwestorzy z Holandii 30,3 mld EUR, Niemiec 27,3 mld EUR i Luxemburgu 19,3 mld EUR (www.paih.gov.pl). W 2015 roku FDI wyniosło 12,7 mld EUR. Wzrost PKB w 2016 wyniósł 3.1% w 2017 r spodziewany jest wzrost 4,3% a w 2018 r 3,5% . Eksport w 2016 r wyniósł około 190 mld USD. W ramach budżetu UE Polska uzyska 104 mld USD w latach 2014-2020. Klimat dla inwestorów polskich i zagranicznych jest pozytywny, system prawny jest zunifikowany z krajami UE. Istnieje ochrona interesów inwestorów mniejszościowych, istnieje 19 obszarów z ulgami podatkowymi. W raportach amerykańskiego Departamentu Stanu (www.export.gov) Polska jest rekomendowana jako rynek przyjazny dla inwestorów z dużymi perspektywami, szczególnie w wybranych sektorach.

W celu zyskania kredytu przez firmę polskiego rezydenta banki w Polsce wymagają zdolności spłaty kredytu i zabezpieczenia. W przypadku kredytów obrotowych czasami wystarczy zabezpieczenie w postaci obrotów na rachunku. Banki z reguły wymagają aby firma funkcjonowała minimum 1 rok a obroty na rachunku były większe niż kwota kredytu. Bank na początku sprawdzają RZiS i bilans za ostatni rok. Oprocentowanie kredytów w PLN wynosi w listopadzie 2017 od 4,5%- 7,5% p.a. w zależności od kondycji finansowej firmy (średnie wg stanu na 11 2017).

Dowiedzcie się o szczegóły dotyczące tego tematu wysyłając zapytanie do Progress Holding.

Wejście na rynek

Najważniejszymi warunkami wejścia na rynek jest spełnienie warunku jakość versus cena. Jeśli jakość produktu lub usługi dorównuje miejscowym wymaganiom to kolejnym warunkiem jest konkurencyjna cena. Następnymi warunkami jest regularność dostaw i utrzymanie stałej jakości.

Lokalne firmy wolą prowadzić biznes z polskim podmiotami. Zatem dla zagranicznego dostawcy celowe jest utworzenie polskiej Spółki z .o.o. Dochody oraz spektrum zapotrzebowania obywateli w miastach jest wyższe niż na wsi. Dostępne są statystyki dotyczące wielkości i struktury sprzedaży poszczególnych produktów i usług.

Praktyka wskazuje, że niezbędne jest posiadania strony www reprezentującej firmę. Celowe jest posiadanie oferty i prezentacji firmy. Komunikacja email jest praktykowana, jednakże bezpośrednie spotkania są efektywniejsze.

Po wybraniu grupy docelowych klientów, należy przeprowadzisz szereg spotkań z decydentami , na których zaprezentowane będą towary lub usługi. Celowe jest posiadanie atestów , potwierdzających jakość towaru lub usługi. Rekomendacje kontrahentów, według przyjętych na lokalnym rynku standardów jest pożądane. Warunki kontraktu są szczegółowo negocjowane i stanowią podstawę do rozliczeń.

Dowiedzcie się o szczegóły dotyczące tego tematu wysyłając zapytanie do Progress Holding.

Okazje rynkowe

PKB Polski w 2016 r składał się z usług 64%, przemysłu 33% i rolnictwa 2,4%. W jakich dziedzinach jest najwięcej pieniędzy na inwestycje? Funkcjonuje ponad 100 różnych programów dotacji z UE. Budżet strukturalny UE dla Polski na lata 2014 – 2020 wynosi EUR 77.6 mld./p>

Najwięcej pieniędzy otrzymają następujące programy inwestycyjne:

 • Program infrastruktury i środowiska: 27.4 mld EUR
 • Zrównoważony wzrost przedsiębiorstw: 8,6 mld EUR
 • Program rozwoju wiedzy, wykształcenia i wzrostu 4,7 mld EUR
 • Cyfrowa Polska: 2,2 mld EUR
 • Rozwój Polski wschodniej: 2,0 mld EUR
 • Pomoc techniczna: 0,7 mld EUR
 • Operacyjne program regionalne w województwach: 31,3 mld EUR"

Zagraniczni inwestorzy i firmy których właścicielami są cudzoziemcy mogą ubiegać się o dofinansowanie. Najwięcej pieniędzy przeznaczonych jest na rozwój infrastruktury, innowacje, wdrożenie nowych technologii, nowoczesne towary konsumpcyjne. Polskie lub zagraniczne firmy wygrywając kontrakty poszukują mniejszych podwykonawców na konkretne roboty.

Dowiedzcie się o szczegóły dotyczące tego tematu wysyłając zapytanie do Progress Holding.


Budownictwo

W latach 2015-2016 zbudowano 115.8 km autostrad I dróg szybkiego ruchu. Na sam program budowy UE wydzieliło w latach 2014-2020 EUR 15 mld.

Drugie tyle powinno pochodzić ze środków budżetu państwa lub inwestorów prywatnych. W ramach tego programu przewidziana jest budowa autostrad i modernizacji kolei. Polska posiada 19 000 km dróg szybkiego ruchu. Przez ostatnie 10 lat długość dróg szybkiego ruchu wzrosła 3 krotnie. Niestety dużo dróg jeszcze nie dopuszcza obciążenie 11.5 t na oś.

Pomimo znaczących funduszy UE na modernizacje kolej wolne jest tempo ich wykorzystywania. Średnia prędkość wszystkich przewozów towarowych wynosi 27 km/h. Spodziewane jest przyśpieszenie wykorzystania środków przez PKP PLK S.A.

Wszystkie inwestycje realizowane są w przetargach, w których uczestniczą firmy polskie, niemieckie, włoskie , francuskie i hiszpańskie. Ważnym warunkiem przystąpienia do przetargu jest posiadanie referencji z zaplecza techniczno finansowego.

Budownictwo mieszkalne i przemysłowe również jest aktywne. Środki na finansowanie pochodzą od firm przemysłowych i developerów. Mechanizm przetargów i rekomendacji także jest rozpowszechniony.

W Polsce działa kilkadziesiąt dużych firm działających w wielu obszarach typu Skanska, Budimex, Strabag, Polimex-Mostostal, Mota Engil, Erbud. Funkcjonują duże firmy specjalistyczne np. Trakcja, TORPOL, ZUE, Track Tec, NDI, Tines itp.

Rolnictwo

Sektor rolnictwa w Polsce jest wysoko wydajny i stanowi znaczący udział w eksporcie.

W Polsce ziemia zawsze była przedmiotem handlu. System kołchozów nie zdołał się upowszechnić w Polsce, stad gospodarstwa rolne są nieduże. Polska posiada rozwinięte rolnictwo i jest dużym eksporterem produktów rolnych i mięsa.

Eksport w 2014 wyniósł 21,6 mld EUR w tym do Niemiec wyniósł 4,9 mld EUR.

Import produktów rolno spożywczych wyniósł 15,3 mld EUR w tym z Niemiec 3,4 mld EUR. Głownie importowaliśmy mięso wieprzowe, czekolady, ciasta, paszę dla zwierząt, żywiec wieprzowy, sery, kawę oraz syrop cukrowy, olej palmowy, owoce cytrusowe.

Największe firmy rolno – spożywcze w Polsce: Cargill, Animex, Grupa Żywiec, Mlekpol, Unilever, Mlekovita, Maspex, Ferrero, Nestle, Sokołow, Kruszwica, Koncern Duda, Farmutil, Sobieski, Mars, Danone, Łowicz, Wipasz, Dino, Kafola. Delgety Agra Polska, Indypol. Wszystkie w/w firmy posiadają sprzedaż przekraczającą 1 mld PLN.

Usługi

Sektor usług w Polsce stanowi 63% PKB (wg GUS 2015). Ogólne zatrudnienie w usługach znajduje 58% wszystkich zatrudnionych. Największy udział w usługach stanowi handel 27,%, transport i magazynowanie 10%, działalność finansowa i ubezpieczeniowa 6,3%,

Usługi w Polsce są rozwinięte, szczególnie handel w dużych i małych miastach. Znaczna część usług w tym handlu odbywa się poprzez internet. Brakuje za to usług specjalistycznych. W Sektorze gastronomicznym średni czek wynosił w 2016 r. 23 zł. W wyborze restauracji kierujemy się opinia rodziny i znajomych, większość informacji czerpiemy o restauracjach z internetu. Przy wyborze lokalu kierujemy się głownie jakością dań (58%), ceną (47%) i lokalizacją. Najbardziej popularnymi są: kuchnia polska (56%), włoska (52%), amerykańska (33%) i arabska (22%). Najczęściej jadamy w pizzeriach (54%), restauracjach (48%), barach sieciowych (39%), lokalnych barach (21%), kebabach (21%).

Zakładanie firmy

Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie dla obcokrajowców jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – TOW(odpowiednik Sp.z.o.o). Jeśli osoba fizyczna obcokrajowiec chce zarejestrować spółkę TOW na swoje imię i nazwisko, powinien przedstawić następujące dokumenty:

 • Notarialnie poświadczone pełnomocnictwo do podpisania Umowy Spółki i rejestracji wszystkich dokumentów potrzebnych do utworzenia osoby prawnej; pełnomocnictwo musi być przetłumaczone na język ukraiński przez tłumacza przysięgłego i poświadczone apostilem.
 • Kopię paszportu założyciela (paszport musi być przetłumaczony na język ukraiński, należy również poświadczyć podpis tłumacza u notariusza)
 • Kartę podatnika (numer identyfikacyjny, który należy uzyskać na Ukrainie); Numer identyfikacyjny może uzyskać osoba upoważniona w przeciągu 3-4 dni
 • Umowa o posiadaniu adresu firmy
 • Uchwała o utworzeniu osoby prawnej, w tym wysokość kapitału zakładowego, organ wykonawczy, który będzie reprezentował spółkę. Na Ukrainie nie istnieje minimalnej wartości kapitału zakładowego przy otwarciu TOW.
 • Statut Spółki z informacją o rodzaju działalności, którą spółka zamierza się zajmować.
 • Wniosek o państwowej rejestracji podmiotu prawnego
 • Informacje kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), w razie potrzeby.

Jeśli firma jest zakładana przez inna polska firmę to niezbędne jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo do podpisania Umowy Spółki i rejestracji wszystkich dokumentów potrzebnych do utworzenia TOW, pełnomocnictwo musi być przetłumaczone na język ukraiński przez tłumacza, a podpis tłumacza musi być poświadczony notarialnie.

Komplet dokumentów do rejestracji firmy jest przekazywany do centrum usług administracyjnych w ramach administracji państwowej odpowiedni dla adresu rejestracji firmy. Czas rozpatrywania rejestracji TOW wynosi kilka tygodni.

Rejestracja spółki TOW oraz przekazanie niezbędnych dokumentów może zostać powierzona spółce prawnej za pośrednictwem pełnomocnictwa.

Prezesem Zarządu – przynajmniej na etapie tworzenia spółki – musi być obywatel Ukrainy. Cudzoziemiec ma prawo objąć to stanowisko, ale najpierw musi uzyskać zezwolenie na pracę i pobyt na Ukrainie, co nie jest możliwe, dopóki pracodawca takiej osoby (zakładana spółka) nie powstanie. Cały proces rejestracji TOW trwa kilka tygodni.

Dowiedzcie się o szczegóły dotyczące tego tematu wysyłając zapytanie do Progress Holding.

Podatki i księgowość

System podatkowy na Ukrainie można pogrupować w następujący sposób:

 • Ogólny system podatkowy
 • Uproszczony system opodatkowania albo podatek jednolity
 • Ulgowa stawka opodatkowania

Ogólny system opodatkowania na Ukrainie wymaga pełnej księgowości. Rodzaje podatków:

 • Podatek dochodowy – podstawą opodatkowania (kwota od której należy zapłacić podatek) jest dochód, czyli różnica między wszystkimi przychodami i kosztami. Stawkę podatku określa art. 136 NKU i wynosi on 18% (wg stanu na grudzień 2017). Warunki płatności podatku zależą od kwoty rocznych przychodów:
  • dla mniej niż 20 milionów hrywien – płatność następuje raz w roku zgodnie z deklaracją roczną
  • ponad 20 milionów – należy wpłacać miesięczne zaliczki. Zaliczka wynosi 1/12 kwoty podatku za poprzedni okres.
  Podatek od dywidendy wynosi 5%.
 • NDS (VAT) – 20% (z wyjątkiem niektórych przypadków, kiedy stawka może wynosić 7% i 0%). Rozliczanie podatku VAT odbywa się oddzielnie od innych podatków, a kwota VAT nie jest brana pod uwagę przy ich obliczaniu.

Obowiązek rejestracji płatnika VAT powstaje pod warunkiem, że wartość ogólna przychodów ze sprzedaży towarów/świadczenia usług podlegających opodatkowaniu VAT-em, naliczona lub spłacona podmiotowi gospodarczemu w okresie ostatnich 12 miesięcy, w sumie przekracza 1 mln hrywien (UAH) bez VAT. Zobowiązany do rejestracji podmiot ma obowiązek zgłosić się w tym celu do organu Państwowej Służby Podatkowej właściwego ze względu na siedzibę firmy.

Do prowadzenia księgowości spółka musi zatrudnić osobę na stanowisko księgowy/księgowa albo podpisać umowę z biurem księgowym, co jest dość popularne na Ukrainie. Ponadto, wybierając wsparcie księgowe dla firmy, należy pamiętać, że na Ukrainie główny księgowy jest prawnie i karnie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji księgowej firmy. Wybierając firmę do obsługi księgowej na Ukrainie, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Głównym wskaźnikiem wiarygodności firmy jest doświadczona kadra pracownicza. Wykształcenie pracowników, świadectwa i certyfikaty rozwoju zawodowego
 • Warto zwrócić uwagę na to, jak długo firma jest obecna na rynku usług księgowych. Czy firma ma stronę internetową? Jakie praktyki biznesowestosuje firma w obsłudze klienta? Działalność firmy powinna być otwarta i dostępna.
 • Opinie innych klientów\rekomendacje. Firma musi mieć pisemne opinie ze współpracy z klientami oraz listę klientów. Skontaktuj się z klientami i porozmawiaj bezpośrednio.
 • Ważną rolę w wyborze firmy odgrywa lista oferowanych przez nią usług. Oferta pomoże zrozumieć, jakie rodzaje usług księgowych możesz uzyskać i zapoznaj się z cenami usług.
 • Upewnij się także, że przy powstaniu błędów w dokumentacji z winy biura księgowego, biuro księgowe zobowiązuje się do zapłaty kar. Taki punkt powinien być zapisany w umowie.

Dowiedzcie się o szczegóły dotyczące tego tematu wysyłając zapytanie do Progress Holding.

Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnienie obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie umowy. Umowa musi zawierać następujące informacje: numer podatkowy pracownika, wykaz obowiązków, terminy płatności, czas trwania umowy.

Od wynagrodzeń pracowników pracodawca zobowiązany jest odprowadzać podatek od dochodu osób fizycznych w wysokości 18% i 1,5% podatek wojenny. Wydatki te należy dodatkowo powiększyć o składki na świadczenia socjalne, obliczane na podstawie kosztów pracodawcy, poniesionych na wynagrodzenie danego pracownika -22% jednolita składka na ubezpieczenie społeczne. W 2017 roku wszystkie podatki wynoszą około 41,5%.

W celu zatrudnienia obcokrajowców, trzeba uzyskać zezwolenie na zatrudnienie, wydane przez organy terytorialne Państwowej Służby Zatrudnienia.

Takie zezwolenia są wydawane na określone stanowiska (według klasyfikacji zawodów), po pozytywnej analizie dokumentów dostarczonych przez pracodawcę. Pakiet dokumentów wymagany do ubiegania się o zezwolenie na pracę na Ukrainie:

 • wniosek pracodawcy o uzyskanie pozwolenia na pracę według odpowiedniego formularza.
 • kopia paszportu obcokrajowca z tłumaczeniem na język ukraiński, poświadczona zgodnie z ustaloną procedurą
 • jedno zdjęcie o wymiarach 3,4×4,5
 • kopię umowy o pracę
 • Oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty za wydanie wniosku w wysokości czterech minimalnych wynagrodzeń. Opłatę należy dokonać po otrzymaniu pozytywnej decyzji o wydaniu zezwolenia na pracę. Zezwolenie można otrzymać na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Otrzymanie zezwolenia na pracę dla obcokrajowca można zlecić firmie prawniczej lub księgowej. Termin uzyskania zezwolenia na pracę na Ukrainie wynosi 5 dni (zależy od komisji). Koszt 100 USD.

Dowiedzcie się o szczegóły dotyczące tego tematu wysyłając zapytanie do Progress Holding.


Sektor IT i telekomunikacji

Segmenty technologii cyfrowej i telekomunikacyjnej na Ukrainie obecnie należą do najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków. Dzięki gospodarce planowej Ukraina uzyskała silny potencjał naukowy, w szczególności w obszarze edukacji technicznej. Okoliczności te w dużym stopniu tłumaczą dynamikę rozwoju tegosektoru gospodarki.

Krajowy rynek usług IT na Ukrainie nie jest duży, około 1 miliarda dolarów, przyczyną czego jest nie tyle niski poziom korzystania z oprogramowania, co znaczna część „pirackich wersji”. Ukraińskie firmy IT, w ostatnich latach, zajęły ważne miejsce na rynku usług outsourcingowych w Europie. Eksport usług IT w 2017 r. przekroczył 3 mld USD, rzeczywista liczba jest znacznie wyższa. Ponad 80% usług świadczone są firmom ze Stanów Zjednoczonych.

Biorąc pod uwagę te cechy, doświadczenie i możliwości outsourcingu, ukraiński rynek IT może zainteresować zarówno polskie firmy z branży informatycznej, jak i firmy z innych branż, w celu składania małych zamówień, tworzenia stron internetowych itd.

Na Ukrainie pracuje ponad 100 000 specjalistów IT, i ich liczba stale rośnie. Oczekuje się, że w 2020 r. na Ukrainie będzie pracować 200 tysięcy wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Ponadto wielu specjalistów IT pracuję jako freelancerzy. 13 ukraińskich firm outsourcingowych, znajdują się w pierwszej setce największych ukraińskich firm. Ukraina zajmuje 7 miejsce w rankingu TOP 50 krajów – producentów oprogramowania. Usługi IT zlokalizowane są w sektorze prywatnym, nie ma monopolu, korupcja jest bardzo ograniczona, dlatego ceny są konkurencyjne.

Ukraina staje się miejscem, w którym ośrodki badawczo-rozwojowe największych korporacji zaawansowanych technologicznie czują się komfortowo (Cisco, Oracle, Rakuten, Samsung i inne), obecnie istnieje ponad 100 ośrodków tego typu.

Firmy IT zlokalizowane są głównie w dużych miastach: Kijowie, Charkowie, Lwowie, Odessie.

Przy populacji w 42 miliony Ukraina ma 7,8 miliona abonentów telefonii stacjonarnej, 16,5 miliona internautów i 56 milionów abonentów telefonii komórkowej

Wartość usług telekomunikacyjnych w roku 2016 wyniosła ponad 2 mld USD. Poziom „penetracji” usług internetowych na Ukrainie zbliża się już do średniej europejskiej i wynosi 65% (72% -Unia Europejska).

Do największych firm informatycznych można zaliczyć: EPAM, Luxoft, ELEKS, N-ix, Miratech, Intetics, SoftServe, Softjourn, Sigma Software, usługa TEAM International, Program Ace, Global Logic.

Sektor infrastruktury transportowej

Ukraina, zajmująca dogodne położenie geograficzne i ma dość dobrze rozbudowaną infrastrukturę transportową:

 • 20,9 tys. km linii kolejowych
 • 159,5 tys. km dróg o twardej nawierzchni
 • 4,8 tys. km rurociągów naftowych
 • 1 tys. km rurociągów do transportu amoniaku
 • 1,6 tys. km operacyjnych szlaków żeglugowych rzecznych z dostępem do Morza Azowskiego i Czarnego
 • 40,1 tys. km gazociągów
 • 14 międzynarodowych portów lotniczych

Infrastruktura Ukrainy umożliwia transport ponad 1,6 miliarda ton ładunku i 2,5 miliarda pasażerów (bez transportu miejskiego) rocznie. Średni koszt transportu na 100 km wynosi 11,2 USD za tonę w transporcie drogowym, 4,5 USD za tonę w przypadku transportu rzecznego i 7,8 USD za tonę w przypadku transportu kolejowego.

Transport kolejowy pasażerów jest wykonywany głównie przez szybkie pociągi Hyundai. Z Kijowa takim sposobem można dojechać do niemal wszystkich miast w ciągu 4-6 godzin m.in. do Odessy, Lwowa, Dniepropietrowska, Charków, Tarnopol, Zaporoża, Chersoniu, Krzywego Rogu. Oprócz szybkich pociągów dziennych, istnieje dość duża liczba przejazdów nocnych.

Krajowy transport lotniczy nie jest rozwinięty, jednak wiosną 2018 r kilka linii lotniczych typu lowcost wejdzie na rynek pasażerskiego transportu lotniczego, co znacznie zwiększy ruch pasażerski.

Pomimo dość dużą liczby dróg i transportu drogowego, jakość dróg, z wyjątkiem kilku autostrad, pozostawia wiele do życzenia. Przewózpasażerów i ruch towarowy są licencjonowanym rodzajem działalności.

Rynek transportu lotniczego i kolejowego jest zmonopolizowany i dostęp do niego jest trudny, jednak ze względu na swoją dużą skalę jest interesujący z punktu widzenia dostaw komponentów, materiałów kolejowych. Przewozy kolejowe są reprezentowane przez państwową spółkę-monopolistę „Ukrzaliznytsya”, usługi lotnicze są obsługiwane przez prywatne firmy, takie jak UIA, Dniproavia, Pegasus i inne, międzynarodowi przewoźnicy są reprezentowani na rejsach międzynarodowych.

Rynek transportu drogowego jest bardziej konkurencyjny, posiada dużą liczbę operatorów, zarówno duże firmy, jak i małe i średnie. Segment ten jest znacznie bardziej atrakcyjny pod względem wejścia na rynek.

Przy dużej skali infrastruktury transportowej centra logistyczne są słabo rozwinięte, co może być perspektywicznym przedmiotem inwestycyjnym.

Sektor energetyczny i energia odnawialna w Ukrainie

Sektor energetyczny Ukrainy jest jednym z najważniejszych części składowych ukraińskiej gospodarki i reprezentuje: 3% zatrudnienia co stanowi 0,5 miliona pracowników, sektor wytwarza około 8% PKB (162 miliardy hrywien).

Sektor energetyczny Ukrainy powstał w warunkach gospodarki socjalistycznej i opierał się na niskich, subsydiowanych cenach energii. Ukraina zajmuje 28 miejsce na świecie pod względem zużycia zasobów energetycznych, równocześnie będąc na 55 miejscupod względem wielkości gospodarki. Wskazuje to na niski poziom efektywności w sektorze energetycznym. Ukraina ma wystarczającą ilość własnych zasobów energetycznych, zajmuje 7 miejsce na świecie pod względem rezerw węgla, 12 miejsce pod względem rezerw uranu i 29 miejsce pod względem rezerw gazu.

W tym samym czasie udział importu surowców energetycznych pozostaje wysoki, Ukraina importuje 33% całkowitego zapotrzebowania na gaz, 100% paliwa jądrowego, 27% węgla, 19% kondensatu ropy naftowej i gazu oraz 77% produktów naftowych

Segment „tradycyjnej energii” jest sektorem zdominowanym przez monopole państwowe i duże korporacje prywatne, należące do grup oligarchicznych. Głównymi operatorami rynku są przedsiębiorstwa państwowe „Ukrenergo”, „Naftogaz Ukraina”, „Energoatom”, „Ukrgaz”, „Ukrgazdobycha”, największą prywatną firmą energetyczną jest DTEK. Regionalne prywatne przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej i dostarczaniem jej finalnym odbiorcom«Kharkovenergo», «Kievenergo» itp.

Od 2014 r. Ukraina uruchomiła program mający na celu zwiększenie niezależności energetycznej poprzez zwiększenie zasobów własnych, poprawę efektywności energetycznej i zmianę struktury bilansu energetycznego poprzez zwiększenie udziału źródeł odnawialnych do 12% do roku 2020. Zmieniło to nieco strukturę sektora i stworzyło warunki wstępne i możliwości, aby małe i średnie przedsiębiorstwa pojawiły się na rynku.

Ukraina zobowiązała się do wdrożenia unijnych przepisów i aktów prawnych dotyczących energii, co sprawia, że ​​rynek staje się bardziej przejrzysty i zrozumiały dla firm z UE.

Sektor paliwowo-energetyczny Ukrainy jest aktywnie modernizowany i jest interesujący zarówno z punktu widzenia inwestycji, jak i zaopatrzenia w sprzęt, technologie, rozwiązania projektowe itp.

Sektor energii odnawialnej ma szczególne znaczenie i perspektywy. Atrakcyjność sektora polega na najwyższych w Europie stawkachza sprzedaż energii odnawialnej. „W tym segmencie, obecnie pracuje dużo MŚP świadczących usług inżynieryjnych, dostarczających sprzęt i technologię, wykonawców prac montażowych itp. Do firm, zajmująych wiodącą pozycję na tych rynkach, należą«ZolotoieSiechenie»,Mast-Ipra,Monopolia ,Ocean Solar Solution ,Alternatywne Energosystemyi inni.

Wejście na rynek energii tradycyjnej jest skomplikowane i utrudnione ze względu na monopolistycze pozycje lokalnych operatorów i wysokie ryzyko elementu korupcyjnego.

Wejście na rynek energii odnawialnej wygląda znacząco inaczej: jest bardziej przejrzyste, nie ma dominacjimonopolu, a regulacje państwowe opierają się na dość prostych i zrozumiałych zasadach.

Zakładanie firmy

W Federacji Rosyjskiej (FR) działalność gospodarcza może być prowadzona w następującej formie prawnej:

 • Przedsiębiorca prywatny – działalność gospodarcza (IP)
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ООО)
 • Spółka akcyjna (АО)

Popularną formą prowadzenia działalności w FR jest tworzenie OOO – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Założenie OOO następuje poprzez zawarcie umowy spółki. Konieczne jest notarialne poświadczenie podpisania statutu. Osoba kierująca firma jest dyrektor generalny. Właścicielem firmy może być jedna osoba fizyczna lub prawna. Minimalny kapitał zakładowy OOO wynosi co najmniej 10 tysięcy rubli. Po założeniu spółki należy otworzyć rachunek bankowy.

Spółkę w FR może założyć podmiot zagraniczny, w takim przypadku jest to OOO z zagranicznymi inwestycjami. Podmioty zagraniczne muszą przedstawić więcej dokumentów w celu założenia OOO. Kapitał zakładowy musi być wniesiony gotówka, min 10 000 rubli. W przypadku dywidendy podatek dla podmiotu zagranicznego wynosi 15% (dla firmy z kapitałem rosyjskim 13%). Firmy z kapitale zagranicznym nie mogą prowadzić uproszczonej księgowości a tylko pełną.

W celu rejestracji ООО niezbędne są następujące dokumenty:

 • Klasyfikacja kodów działalności gospodarczej (rodzaj PKD). Formularz wniosku nr P 11001.
 • Decyzja założycieli o założeniu OOO.
 • Potwierdzenie płatność podatku za rejestrację OOO. Koszt wynosi 4000 rubli.
 • Oświadczenie o przejściu na uproszczony system opodatkowania (tylko jeśli rodzaj działalności jest odpowiedni dla uproszczonego opodatkowania)
 • List gwarancyjny od właściciela lokalu adresu OOO w oryginale.
 • Dokument potwierdzający wypłatę kapitału założycielskiego

Utworzenie OOO trwa jeden miesiąc. Po otrzymaniu dokumentów (zaświadczenie o NIP, OGRN= rejestr przedsiębiorstw) należy złożyć wniosek do Federalnej Służby Statystycznej i otrzymać poświadczenie o rejestracji OOO. Należy zarejestrować się Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytalnym.

Dowiedzcie się o szczegóły dotyczące tego tematu wysyłając zapytanie do Progress Holding.

Podatki i księgowość

Każda firma po utworzeniu jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji księgowej. Zgodnie z prawem, rachunkowość jest organizowana przez dyrektora generalnego. W FR istnieje ponad tuzin rodzajów różnych podatków. Poniższa tabel przedstawia główne podatki:

Pozycje Data Wskaźnik
CIT 2018 20%
PIT 2018 13%
VAT 2018 18%

Źródło: CBR

W FR jest dużo firm księgowych świadczących usługi księgowe. Koszt usług waha się od kilku tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy rubli miesięcznie. Cena zależy od liczby dokumentów i ilości świadczonych usług. Najważniejsze daty zgłaszania i zapłaty podatków to:

 • VAT, płatny jest po zakończeniu kwartału, w następnym miesiącu do 20.
 • CIT -Podatek dochodowy – z kwartalnymi zaliczkami wypłacany jest nie później niż 28 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału.
 • Zaliczki na podatek są przekazywane przez organizacje i IP, nie później niż 25 kwietnia, 25 lipca, 25 października
 • Podatki od UTII są płacone przez organizacje i przedsiębiorców indywidualnych za każdy kwartał w dniach 25 kwietnia, 25 czerwca, 25 października i 25 stycznia.
 • NDFL – pierwszego dnia roboczego po wypłacie dochodu.
 • Składki na ubezpieczenie do Federalnej Służby Podatkowej (dla FIU, FSS, MHI) – nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu obliczania dochodu

Dowiedzcie się o szczegóły dotyczące tego tematu wysyłając zapytanie do Progress Holding.

Zatrudnianie cudzoziemców

FR w procedurze wizowej lub bez wizy, cudzoziemiec czasowo przebywający na terytorium FR lub cudzoziemiec zamieszkały na stałe w FR. Najczęściej wizy są wydawane na 90 dni.

Wiza i karta migracyjna są wymagane, aby cudzoziemiec mógł podpisać umowę o pracę. Cudzoziemiec, który przybył do FR na podstawie wizy, jest obowiązany uzyskać zezwolenie na pracę.

Pracodawca musi ubiegać się o zezwolenie na zatrudnianie cudzoziemców w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych FR i uzyskać zgodę na zatrudnianie zagranicznej siły roboczej. Zezwolenie wydawane jest na okres 3 lat. Zestawienie dokumentów niezbędne do uzyskania zgody na pracę zgodnie z wymaganym prawem ( employForeignerLink1, employForeignerLink2 Pracy FR):

 • dokument potwierdzający tożsamość;
 • książeczka pracy dla obywateli WNP;
 • zaświadczenie o ubezpieczeniu obowiązkowym, ubezpieczeniu emerytalnym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem (jeżeli cudzoziemiec jest po raz pierwszy zarejestrowany do pracy, pracodawca wystawia mu zaświadczenie);
 • zezwolenie na czasowy pobyt cudzoziemca (wiza),
 • polisa dobrowolnego ubezpieczenia medycznego obowiązującą na terytorium FR lub umowę o świadczenie płatnych usług medycznych;
 • dokumenty dotyczące wykształcenia;
 • w określonych przypadkach zaświadczenie o niekaralności;
 • zezwolenie na pobyt czasowy;

Wysokość obciążeń związane z wypłata wynagrodzeń stanowią:

 • Fundusz Emerytalny 22%;
 • Fundusz Ubezpieczeń (ФСС) 2,9%;
 • Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego (ФФОМС) 5,1.
 • Fundusz Nieszczęśliwych Wypadków 0,2%
 • PIT 13% dla ob. FR i 15% dla cudzoziemców

Dowiedzcie się o szczegóły dotyczące tego tematu wysyłając zapytanie do Progress Holding.

Inwestycje, kredyty

Klimat inwestycyjny w Rosji w pierwszym kwartale 2018 roku można scharakteryzować jako stabilny, z warunkami do poprawy. Agencja ratingowa Standart & Poors podniosła rating do BBB-, a Moody’s do Ba1, podwyższył rating z negatywnego do stabilnego. Centralny Bank Rosji wyznaczył stawkę bazowa w wysokości 7,5%. Czynniki te korzystnie wpływają na atrakcyjność inwestycyjną w Rosji.

Główne wskaźniki:

Pozycje Data Wskaźnik
kurs EUR/RUB 09.03.2018 69,73
inflacja 31.12.2017 2,20%
stopa bezrobocia 28.02.2018 5,20%
stawka ref. banku centralnego 28.02.2018 7,50%
Wzrost PKB p.a. 31.12.2017 1,80%
średnie wynagrodzenie 31.01.2018 38 400 RUB
minimalne wynagrodzenie 31.01.2018 11 163 RUB

źródło: na podstawie CBR

Dowiedzcie się o szczegóły dotyczące tego tematu wysyłając zapytanie do Progress Holding.

Okazje rynkowe

Na tle obecnej sytuacji atrakcyjnym sektorem do inwestycji może być handel detaliczny i budownictwo. Obejmuje to również turystykę, oraz inwestycje w działalność hotelarską, szczególnie w segmencie 4 i 5 gwiazdek w Moskwie i St. Petersburgu. Według prognoz do 2019 r nastąpi wzrost liczba turystów.

Korzystne warunki rynkowe obejmują następujące czynniki:

 • Rosnące dochody ludności, od 2019 r.
 • Mała konkurencyjność towarów i usług
 • Rosnąca klasa średnia
 • Wzrost własności mieszkaniowej
 • Zmniejszenie wskaźnika śmiertelności

Kolejnym ciekawym sektorem jest farmaceutyka. Rosja zajmuje 6 miejsce wśród krajów rozwijających się w Europie, pod względem atrakcyjności inwestycyjnej w tym sektorze, a także w sektorze energii odnawialnej. Inwestorzy w Rosji powinni zwracać uwagę na szybko rozwijające się w Rosji technologie informatyczne i telekomunikacyjne. Należy zauważyć, że inwestorzy w Rosji mogą współpracować, na przykład, z europejskimi innowacyjnymi firmami przy produkcji produktów, które zaspokoją potrzeby konsumenta w Rosji.

Dowiedzcie się o szczegóły dotyczące tego tematu wysyłając zapytanie do Progress Holding.

Wejście na rynek

Główną zasadą wejścia na rynek jest ocena swojego towaru lub usług w kategorii cena do jakości. Jeśli jakość produktu lub usługi spełnia lokalne wymagania, konkurencyjna cena będzie następnym ważnym krokiem. Następnie zapewnienie regularności dostaw i utrzymania stałej jakości. Na rynku rosyjskim lepiej jest stosować strategię – istniejący produkt to nowy rynek. Strategia ta oznacza od początku wprowadzenie istniejącego produktu na nowy rynek. W celu udanej realizacji strategii, należy potwierdzić obecność potencjalnych konsumentów towarów, ustalić kanały sprzedaży produktów marketingowych i opracować zestaw działań marketingowych w celu ich promowania.

Jeżeli firma już dokładnie przeanalizowała rynek i podjęła decyzję o dostawie produktów, pojawia się pytanie, w jaki sposób zaprezentować produkt klientom. To znaczy, w jaki sposób zdobyć rynek, aby go utrzymać. Istnieją trzy główne opcje strategii wejścia na rynek: strategia eksportu, podzielona na eksport bezpośredni i pośredni, wspólna strategia biznesowa i strategia bezpośredniego inwestowania. Jeśli firma zdecyduje się wejść na rynek rosyjski, zaleca się zarejestrowanie firmy w Rosji – OOO lub AO. Ważnym jest stworzenie strony internetowej firmy. Niezbędne jest przygotowanie oferty i prezentacji firmy. Komunikacja za pośrednictwem kanałów e-mail jest praktykowana, jednak osobiste spotkania są bardzo pożądane a rekomendacje zaprzyjaźnionych firm niezbędne.

Dowiedzcie się o szczegóły dotyczące tego tematu wysyłając zapytanie do Progress Holding.


Budownictwo

W okresie od 2016 do 2020 roku, według planów rządowych, 11 bilionów rubli zostanie zainwestowanych w infrastrukturę transportową i energetyczną. (średnio 2,2 bilionów rubli rocznie = 40 miliardów dolarów), co jest porównywalne z wielkością inwestycji w ciągu ostatnich pięciu lat. Brak realnego wzrostu doprowadzi do zmniejszenia udziału inwestycji w infrastrukturę w PKB do 2,5% z 3,5%. Zmniejszone zostaną inwestycje w energię (-37%), a infrastruktura w portach lotniczych wzrośnie odpowiednio o 12%. Prawie połowa inwestycji zostanie przeznaczona na rozwój dróg. Inwestycje w infrastrukturę kolejową ulegają stagnacji, obecnie wynoszą 12% wszystkich inwestycji. W rzeczywistości jedynym ważnym projektem na nadchodzące lata jest rozbudowa linii kolejowej Baikal-Amur Mainline i Transsyberian Railway (Eastern Range). W przypadku rozpoczęcia budowy SCM Moskwa-Kazan, całkowity napływ inwestycji infrastrukturalnych wzrośnie o kolejne biliony rubli. Koszt infrastruktury transportowej wzrośnie nominalnie, ale spadnie realnie.

Rolnictwo

W porównaniu z innymi branżami rolnictwo w Rosji rośnie w szybkim tempie. W ubiegłym roku eksport produktów rolnych osiągnął rekordowy poziom. Jednak dalszy rozwój sektora w dużej mierze zależy od tempa rozwoju innowacji i pozycji konkurencyjnej na rynkach światowych. W 2016 roku rolnictwo było jednym z najszybciej rozwijających się sektorów w Rosji, wzrosło aż o 4,8%. W 2015 r. Wielkość produkcji rolnej wzrosła o 2,6%, a PKB spadł o 2,8%. Pomoc państwa, ograniczenie importu i wzrost eksportu stały się decydującymi czynnikami zmiany statystyk. W 2016 roku rolnictwo otrzymało z budżetu federalnego około 222 miliardów rubli. W 2017 roku planowano przeznaczyć 214,5 mld rubli. Z powodu sankcji, import żywności do Rosji w 2016 r. zmniejszył się o 6%. W związku z tym kraj wprowadził politykę zastępowania importu. Import spada trzeci rok z rzędu: w 2014 r. import spadł o 8%, a w 2015 r. – o prawie połowę.

Największymi argo holdingami w Rosji są: Grupa firm Agro-Bielogorie, Cargill, Rusagro, Cherkizovo, Grupa firm EFKO, Mirotorg, Grupa Sodruzestvo.

Zakładanie firmy

W Republice Czeskiej występują następujące formy działalności gospodarczej:

 • Spółka partnerska
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SRO),
 • Spółka akcyjna (AS)

Najpopularniejszą formą prowadzenie biznesu dla MŚP jest SRO ze względu na pełną funkcjonalność i ograniczone wymagania. SRO może powołać jeden założyciel (osoba fizyczna lub osoba prawna) lub stowarzyszenie składające się maksymalnie z 50 osób. SRO z jednym udziałowcem nie może powołać ani być jedynym udziałowcem innego SRO. Minimalny kapitał wynosi 1 CZK (5 eurocentów). SRO kierowane jest przez zarząd.

Spółka akcyjna (AS) wymaga co najmniej dwóch akcjonariuszy osób fizycznych lub minimum jednego akcjonariusza podmiotu prawnego. Wymaga powołania, zarządu i rady nadzorczej. Minimalny kapitał wynosi 2 miliony CZK.

Cudzoziemcy mogą bez ograniczeń zakładać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Nowa firma musi zarejestrować się w Urzędzie ds. Licencji Handlowych. W celu zarejestrowania się w Urzędzie niezbędne jest przedłożenie:

 • Umowa dzierżawy adresu siedziby
 • Potwierdzenie opłat rejestracyjnych

W przeciągu 90 dni od rejestracji w Urzędzie ds. Licencji Handlowych, Spółka powinna aplikować do Rejonowego Sądu Administracyjnego (Commercia Register) w którym należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • Statut
 • Dokument potwierdzający prawo do działalności gospodarczej w Republice Czeskiej
 • Potwierdzenie od administratora o zarejestrowanym kapitale
 • Potwierdzenie z banku o złożonym depozycie w poczet opłaty kapitału
 • Lista członków zarządu spółki z podpisanymi oświadczeniami kierownictwa do pełnienia funkcji w zarządzie spółki i wniesienia do Rejestru Spółek (Commercia Register)
 • Zaświadczenia o niekaralności od udziałowców i kierownictwa.
 • Złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego, dalej KRS

W przeciągu 15 dni od rejestracji udziałowcy powinni złożyć, we właściwym dla siedziby spółki, Urzędzie Skarbowym wniosek o rejestracje podatku dochodowego, podatku od wynagrodzeń i VAT.

Dowiedzcie się o szczegóły dotyczące tego tematu wysyłając zapytanie do Progress Holding.

Podatki i księgowość

W Czechach prowadzenie księgowości opisane jest w Ustawie o księgowości ( Act on Accounting No. 563/1991 Coll., as amended ). Księgowość powinna odzwierciedlać wszelkie operacje i przedstawiać rzetelny stan działalności gospodarczej, tj.:

 • Wszystkie transakcje gospodarcze muszą być udokumentowane.
 • Wszystkie transakcje gospodarcze muszą być wprowadzane do ksiąg rachunkowych i dzienników.
 • Spółka musi sporządzić i złożyć sprawozdanie finansowe oraz raport roczny w rejestrze handlowym.
 • Wszystkie dokumenty rachunkowe muszą być przechowywane w aktach.

Środki trwałe do kwot do 40 000 CZK są jednorazowo zaliczane do kosztów, amortyzacja jest liczona powyżej tej kwoty od 36 do 600 miesięcy.

Jeśli spodziewany obrót jest wyższy niż 1.000.000 CZK w ciągu 12 kolejnych miesięcy, obowiązkiem jest rejestracja podatku VAT. Oznacza to również, że należy złożyć sprawozdanie VAT kwartalnie, a nawet miesięcznie, jeśli obroty firmy przekraczają 10.000.000 CZK w ciągu 12 miesięcy.

Podatki według stanu na 2018 wynoszą:

 • PIT – personal income tax = podatek dochodowy od osób fizycznych 15%
 • CIT – corporate income tax = 19%
 • Fundusze emerytalne i fundusze inwestycyjne są opodatkowane w wysokości 5%
 • VAT – podstawowy 21% , żywność, napoje 15%, książki i żywność dla dzieci 10%

Narzuty na płace wynoszą ok 44% , w tym pracownik 11%, pracodawca 34%

Pozostałe najczęstsze podatki:

 • Podatek drogowy
 • podatek od nieruchomości
 • podatek ochrony środowiska

Dowiedzcie się o szczegóły dotyczące tego tematu wysyłając zapytanie do Progress Holding.

Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie osób i prowadzenie księgowości płac jest jedną z najtrudniejszych części rachunkowości w Republice Czeskiej, ze względu na wiele przepisów (które zmieniają się praktycznie każdego roku) i najlepiej pozostawić księgowemu z doświadczeniem.

Zatrudnianie zagranicznych pracowników jest jeszcze bardziej skomplikowane ze względu na pozwolenia na pracę i wizy dla obywateli państw trzecich oraz rejestrację urzędu pracy dla obywateli UE. Firmy zagraniczne, które chcą zatrudniać pracowników w Czechach, powinny zarejestrować firmę w Czechach jako pracodawcy – proces ten może potrwać miesiąc, zanim zagraniczne przedsiębiorstwo zostanie zarejestrowane we wszystkich organach.

W Czechach są dostępni pracownicy wysoko wykwalifikowani. Koszty zatrudnienia kształtują się następująco:

 • Średnie wynagrodzenie w Czechach wynosi 31 298 CZK ( 1 229 EUR wg kursu z 09.03.2018).
 • Minimalna płaca wynosi 478 EUR miesięcznie (02 2018).
 • Minimalne koszty utrzymania, według statystyk rządowych 12 600 CZK miesięcznie.

Dowiedzcie się o szczegóły dotyczące tego tematu wysyłając zapytanie do Progress Holding.

Inwestycje, kredyty

Czechy są rozwiniętym rynkiem, agencje ratingowe oceniają Czech bardzo wysoko, rating Standard and Poor ‘s wynosi AA- a Moody’s A1. Oprocentowanie kredytów dla przedsiębiorstw MŚP wynosi od 2-3% p.a. Referencyjna stopa procentowa banku centralnego wynosi 0,75% (2018 r).

Podstawowe wskaźnik w Czechach:

Pozycje Data Wskaźnik
kurs EUR/RUB 09.03.2018 25,46
inflacja 31.12.2017 1,80%
stopa bezrobocia 28.02.2018 3,70%
Wzrost PKB p.a. 31.12.2017 4,30%
suma inwestycji zagranicznych na osobę 2013 r. 2013 9383 EUR

Źródło: dane statystyczne Centralnego Banku Czech

W okresie 1993 – 2014 tj od transformacji bezpośrednie zagraniczne inwestycje w Czechach wyniosły 100 mld EUR z czego głownie w produkcję 33,4% , sektor finansowy 25,4%, handel hotele i restauracje 11%. Największe pieniądze włożyli inwestorzy z : Niemiec 23,9%, Austrii 13,2 i Holandii 12,6%. W Czechach jest zarejestrowanych prawie 100 000 firm z kapitałem zagranicznym.

Reasumując, klimat do inwestycji jest dobry, prawo i gospodarka stabilne.

Dowiedzcie się o szczegóły dotyczące tego tematu wysyłając zapytanie do Progress Holding.


Sektor IT i telekomunikacji

W obszarze ICT znajduje się dużo inwestorów, którzy zadomowili się w Czechach m.in Microsoft, Skype, DHL, Tieto, RedHat, SolarWinds i IBM, AVG i AVAST. Czecha są nielicznym kraje w których Google konkuruje z lokalna wyszukiwarka www.seznam.cz . Google jest w rankingu pierwszy jednakże tuż za nim jest lokalny operator www.seznam.cz

Sektor usługowy – wsparcie biznesu

W Czechach znajduje się dużo firm międzynarodowych obsługujących swoje centrale, m.in. DHL, Accenture, ExxonMobil, IBM i ponad 200 innych firmy zatrudniających ponad 65 000 specjalistów. Szeroko rozumiany sektor wsparcia biznesu jest bardzo rozwinięty dzięki znaczącej ilości wykwalifikowanych pracowników. Praga i inne miasta maja potencjał do dalszego rozwoju tego sektora.

Zakładanie firmy

Popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej na Litwie jest przedsiębiorstwo indywidualne. Wymagany jest co najmniej 1 właściciel. Nie ma wymogu co do minimalnego kapitału.

Kolejną formą prowadzenia działalności gospodarczej na Litwie jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Jest to forma najczęściej wybierana dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wymagany jest co najmniej 1 udziałowiec. Minimalny kapitał zakładowy dla sp. z o.o. wynosi 10 tys. litów (ok. 2,9 tys. euro), z czego 2,45 tys. litów trzeba wpłacić w gotówce, pozostałą kwotę można zaś wnieść w formie aportu rzeczowego.

Wspólnicy spółki nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania sp. z o.o.

Do rejestracji sp. z o.o. konieczne jest przedstawienie następujących dokumentów:

 • umowa spółki lub akt założycielski, gdy spółkę powołuje jedna osoba (oryginał lub kopia potwierdzone notarialnie),
 • statut spółki, protokół z posiedzenia założycielskiego (wraz z załącznikami) lub pisemną decyzję jedynego założyciela (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • oświadczenie jednego z litewskich banków potwierdzające wpłatę kapitału początkowego spółki,
 • adres siedziby spółki na Litwie,
 • paszporty (kopie) udziałowców spółki na Litwie.

Założenie spółki trwa ok. 5,5 dnia.

Dowiedzcie się o szczegóły dotyczące tego tematu wysyłając zapytanie do Progress Holding.

Podatki i księgowość

Standardowa stawka CIT na Litwie wynosi 15%. Małe przedsiębiorstwa o rocznym przychodzie nieprzekraczającym 300 000 EUR i zatrudnieniu do 10 osób mogą skorzystać z obniżonej, 5% stawki CIT.

Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 21%. Stawki obniżone 9% (energia cieplna, książki), 5% (leki) oraz 0% (wybrane towary i usługi).

Zagraniczne podmioty gospodarcze mają obowiązek rejestrowania się jako płatnik podatku VAT wraz z rozpoczęciem działalności gospodarczej na Litwie.

Dla celów prowadzenie księgowości, można skorzystać z usług licznych firm, zamujących się tego typu usługami. Miesięczny koszt prowadzenia księgowości wynosi ok. 90 EURO.

Dowiedzcie się o szczegóły dotyczące tego tematu wysyłając zapytanie do Progress Holding.

Zatrudnianie cudzoziemców

Udział pozapłacowych kosztów pracy na Litwie wynosi ok. 28%. Minimalna płaca w 2018r. wynosi 400 EUR. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi ok. 840 EUR.

Cudzoziemiec chcący pracować na Litwie musi otrzymać zezwolenie na pracę. W celu zatrudnienia cudzoziemca, pracodawca musi wystąpić do lokalnego Biura Pracy i zarejestrować wakat.

Spis dokumentów niezbędnych do zatrudnienia cudzoziemca na umowę o pracę można znaleźć na stronie Lithuanian Labour Exchange

Dowiedzcie się o szczegóły dotyczące tego tematu wysyłając zapytanie do Progress Holding.

Inwestycje, kredyty

Zagwarantowana jest swoboda przedsiębiorczości. Podmioty zagraniczne mogą otwierać oddziały i przedstawicielstwa, nie ma ograniczeń własności lub kontroli.

Nie ma specjalnych przepisów dla inwestorów zagranicznych ani obowiązku zgłaszania przez nich działalności. Jednak inwestycje w niektórych obszarach gospodarki podlegają ograniczeniom (dotyczy to sektorów związanych z bezpieczeństwem i obronnością; działalność w obszarach związanych z życiem i zdrowiem ludzkim oraz potencjalnie niebezpiecznych jest licencjonowana, nie-Litwini generalnie nie mogą kupować ziemi rolnej ani lasów).

Dowiedzcie się o szczegóły dotyczące tego tematu wysyłając zapytanie do Progress Holding.