Regulamin

REGULAMIN PORTALU 4BIZ2.BIZ, z dnia 14 kwietnia 2018r.

Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z portalu 4BIZ2.BIZ
DEFINICJE

Abonament- zakres Usług świadczonych przez Administratora określony w Cenniku;
Administrator- Progress Holding Sp. z o.o., ul.Szańcowa 44, 01-458 Warszawa;
Cennik- cennik usług wskazujący, wysokość wynagrodzenia należnego Administratorowi z tytułu świadczenia Usług na podstawie niniejszego Regulaminu zamieszczony jest na Portalu;
Konto- wydzielona część Portalu przynależna Użytkownikowi, dostępna dla Użytkownika za podaniem hasła oraz identyfikatora;
Kraje Wysokiego Ryzyka- Iran, Korea Północna, Kuba, Sudan, Syria oraz inne kraje określane przez organizację FATF za kraje wysokiego ryzyka;
Ogłoszenie - informacja zamieszczona przez Użytkownika na łamach Portalu będącą ofertą zawarcia Transakcji, mająca na celu dotarcie do innych Użytkowników. Ogłoszenia dotyczą różnych kategorii i sektorów opisanych na Portalu;
Portal – system informatyczny pełniący funkcję portalu dla użytkowników b2b („business to business”) zarządzany przez Administratora i dostępny dla użytkowników na domenie internetowej 4biz2.biz na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
Regulamin- niniejszy dokument;
Transakcja- umowa pomiędzy Użytkownikami zawarta przy użyciu Portalu zgodnie z niniejszym Regulaminem;
Umowa- umowa świadczenia Usług zawierana przez Administratora z Użytkownikiem poprzez rejestrację i akceptację Regulaminu, której integralną część stanowi formularz rejestracyjny, Regulamin, Cennik oraz inne załączniki wymienione w Umowie;
Usługa- usługa świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy;
Usługi off-line – usługi świadczone przez Administratora lub jego podwykonawców, opisane na Portalu;
Użytkownik- osoba fizyczna, jednostka organizacyjna lub osoba prawna wykonujący działalność gospodarczą i zarejestrowani we właściwym rejestrze, która zawarła Umowę i korzysta z Portalu, z wyłączeniem osób i podmiotów z Krajów Wysokiego Ryzyka;
Propozycja transakcji – działanie Użytkownika skierowane do innego Użytkownika z informacją na temat zainteresowania zawarciem Transakcji z określeniem przedmiotu Transakcji, złożone poprzez dedykowaną funkcjonalność Portalu.

  • WARUNKI OGÓLNE
  • Administrator udostępnia Usługi poprzez Portal Użytkownikom, którzy mogą korzystać z Portalu przy użyciu Konta.
  • Rejestracja na Portalu jest bezpłatna. Opłaty za korzystanie z Usług określone są w Cenniku w zależności od Abonamentu. W pozostałym zakresie Usługi udostępniane w Portalu są bezpłatne.

  • REJESTRACJA
  • W celu otwarcia Konta Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na Portalu podając dane dotyczące prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej, między innymi takie jak : numer identyfikacji podatkowej, numer telefonu, nazwa, forma prawna, adres (ulica, numer, kod, miejscowość) oraz imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej osoby dokonującej rejestracji Konta w imieniu i na rachunek Użytkownika. Użytkownik poświadcza, iż dane te są rzetelne, kompletne i prawdziwe.
  • Użytkownik zobowiązany jest aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po wystąpieniu zmiany. Administrator nie odpowiada za szkody będące następstwem tego, iż dane posiadane przez Administratora są nieprawdziwe bądź niektualne z przyczyn za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
  • Administrator nie akceptuje ani nie świadczy Usług na rzecz osób fizycznych i podmiotów nie wykonujących działalności gospodarczej, osób niepełnoletnich, osób i podmiotów z Krajów Wysokiego Ryzyka lub innych podmiotów na które nałożono sankcje lub z krajów na które nałożono sankcje lub podmiotów z nimi powiązanych w jakikolwiek sposób.
  • Jeden Użytkownik może mieć tylko jedno Konto.
  • Adres działalności powinien być taki sam jak adres wynikający z właściwego publicznego rejestru.
  • Użytkownik samodzielnie określa hasło służące do dostępu do Portalu i Konta. Użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność przy używaniu hasła i innych danych dostępowych do Konta i nie udostępniać danych osobom nieupoważnionym. Administrator nie odpowiada za szkody będące następstwem wykorzystania danych dostępowych do Konta przez osoby nieupoważnione wynikające z okoliczności za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
  • Użytkownik nie może zawierać na Portalu Transakcji lub dokonywać innych czynności, które nie są związane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub innych Transakcji i czynności występując w charakterze konsumenta.
  • Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zawarcie Umowy dokonywane jest zawsze przez osobę, która jest należycie umocowana do działania i reprezentowania Użytkownika.
  • Rejestrując Konto i akceptując Regulamin Użytkownik zawiera Umowę z Administratorem na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
  • W celu aktywacji Konta Użytkownik klika na link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany przy Rejestracji.
  • Umowa uważana jest za zawartą z chwilą przesłania przez Administratora wiadomości e-mail do Użytkownika z potwierdzeniem aktywacji Konta.

  • TRANSAKCJE, OFERTY I INNE CZYNNOŚCI W PORTALU
  • Portal daje Użytkownikowi posiadającemu aktywne Konto możliwość prezentowania, składania, przeglądania, akceptowania i modyfikowania Ogłoszenia i Propozycji transakcji, prezentacji i katalogów produktów i usług.
  • Użytkownik zobowiązuje się, iż tylko osoby należycie umocowane do działania w imieniu i na rachunek Użytkownika, w tym w szczególności do zawierania Transakcji i dokonywania innych czynności w Portalu, będą korzystały z Konta Użytkownika.
  • Strony umawiają się, iż oświadczenia woli i wiedzy oraz inne czynności dokonywane za pomocą funkcjonalności Portalu przez osoby mające dostęp do Konta Użytkownika dokonywane są w imieniu i na rachunek Użytkownika.
  • Tworzenie Ogłoszenia, Propozycji transakcji i dokonywanie innych czynności w Portalu możliwe jest przy wykorzystaniu odpowiednich funkcjonalności Portalu dostępnych przez Konto.
  • W przypadku gdy z uwagi na treść przepisów prawa lub czynność prawną dla ważności Transakcji lub innej czynności wykonywanej przez Portal niezbędne jest zachowanie szczególnej formy (np. forma pisemna) Użytkownik będący stroną takiej Transakcji lub czynności zobowiązany jest do dokonania przedmiotowej czynności w wymaganej formie niezwłocznie po dokonaniu odpowiednio czynności lub Transakcji w Portalu.
  • Użytkownik zobowiązany jest do określenia czy cena podana w ofercie tj Ogłoszeniu , cennikach oraz przy innych czynnościach jest ceną netto czy brutto, a w razie braku takiego określenia przyjmuje się że cena jest ceną brutto.
  • Ceny podawane przez Użytkowników nie zawierają innych kosztów takich jak koszty transportu, ubezpieczenia i innych obciążeniach, w szczególności związanych z dostawą, chyba że co innego jest wyraźnie zastrzeżone przez Użytkownika zgodnie z funkcjonalnościami Portalu.
  • W przypadku gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa Użytkownik wskaże wszelkie dodatkowe wymagana koszty lub podatki.
  • Waluta Transakcji określana jest przez Użytkownika składającego Ogłoszenia, Propozycje transakcji, prezentującego produkty lub usługi lub dokonującego innej czynności w Portalu.
  • Użytkownik biorący udział w procesie zawierania Transakcji przekaże innym Użytkownikom wszelkie informacje wymagane właściwymi przepisami prawa mającymi zastosowanie do Transakcji.
  • Zmiany warunków zawartej Transakcji lub jej anulowanie możliwe jest wyłącznie za zgodą obydwóch jej stron.
  • W przypadku Propozycji transakcji Użytkownik który je stworzył może wybrać dowolne Ogłoszenie Użytkownika złożoną w efekcie Propozycji transakcji, albo nie wybrać żadnego Ogłoszenia.
  • Ogłoszenie składane jest przez Użytkownika poprzez:
    • wypełnienie formularza Ogłoszenia dostępnego w Portalu;
    • w odpowiedzi na Propozycję transakcji innego Użytkownika.
  • Ogłoszenie powinno zawierać istotne elementy określone poprzez wypełnienie wymaganych w Portalu danych (m.in. przedmiot, cena, okres obowiązywania Ogłoszenia)
  • Przedstawienie przez Użytkownika w ramach Portalu prezentacji lub katalogu produktów lub usług nie jest Ogłoszeniem, a jedynie zaproszeniem do nawiązania kontaktu i składania Propozycji transakcji.
  • Propozycja transakcji w odpowiedzi na Ogłoszenie, powinna zawierać warunki zawarte w Ogłoszeniu.
  • Ogłoszenie składana jest z chwilą wysłania jego za pomocą Portalu przez Użytkownika i staje się wiążące dla użytkownika składającego Ogłoszenie w momencie publikowania na Portalu.
  • Ogłoszenie może być zaktualizowana przez Użytkownika składającego Ogłoszenie poprzez wysłanie nowej zmienionego Ogłoszenia za pomocą Portalu, pod warunkiem że wcześniejsza wersja Ogłoszenia nie została jeszcze zaakceptowana przez innego Użytkownika Portalu.
  • Transakcja zawarta zostaje z chwilą, w której Użytkownik składający Ogłoszenie otrzymał informację o przyjęciu Ogłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej.
  • Administrator nie bierze udziału w Transakcjach pomiędzy Użytkownikami, nie występuje także jako strona, pośrednik Transakcji ani czynności, czy agent którejkolwiek ze stron Transakcji lub innej czynności dokonywanej pomiędzy Użytkownikami na Portalu, chyba że Administrator wyraźnie zastrzegł inaczej.
  • Użytkownik nieodwołalnie i bezwarunkowo zwalnia Administratora z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia innych Użytkowników oraz osób trzecich wynikające z Transakcji, Ogłoszenia albo jakichkolwiek innych czynności dokonywanych przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu.
  • Użytkownik zgadza się na otrzymywanie faktur elektronicznych związanych z Transakcjami od innych Użytkowników.

  • TREŚCI
  • Użytkownik może publikować na Portalu przy użyciu funkcjonalności Konta informacje na temat swojej działalności w postaci m.in. tekstu, zdjęd, dokumentów, prezentacji, katalogów, zwane dalej „Treściami”.
  • Treści publikowane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich. Treści nie mogą zawierać słów uważanych powszechnie za obelżywe nie mogą zawierać zwrotów i treści szkodliwych, nieprzyzwoitych, pornograficznych. Administrator ma prawo według własnego uznania usunąć albo skorygować Treści, które są niezgodne z zapisami niniejszego Regulaminu. Operator nie jest jednak zobowiązany do monitorowania oraz nie ponosi odpowiedzialności za Treści umieszone w ramach Portalu przez Użytkowników.
  • Użytkownicy zobowiązani są do używania Portalu zgodnie z prawem, Umową oraz wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Użytkownicy nie mogą podejmować działań, których skutkiem będzie zakłócenie prawidłowego działania Portalu w jakikolwiek sposób.
  • Użytkownik ma możliwość korzystania z wewnętrznej poczty Portalu pozwalającej na wysyłanie wiadomości do innych Użytkowników. Zabrania się wysyłania przez Użytkownika wiadomości o charakterze reklamowym za pomocą poczty Portalu.

  • PŁATNOŚCI, ABONAMENT
  • Użytkownicy mogą korzystać z wybranych systemów płatności udostępnionych poprzez Portal na potrzeby rozliczeń z Administratorem.
  • Warunki korzystania z systemów płatności są ustalane przez administratorów systemów płatności, które Użytkownik jest zobowiązany zaakceptować w celu dokonania płatności. Dokonywanie płatności poprzez systemy płatności wiążę się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez Użytkownika, które są ustalane wyłącznie przez administratora systemu płatności i ponoszone przez Użytkownika na rzecz administratora systemu płatności.
  • W celu świadczenia usługi przez operatów płatności, Administrator może przekazać administratorowi systemu płatności następujące dan osobowe Użytkowników: adres IP, adres e-mail, imię, nazwisko, kod kraju, nazwa firmy, NIP. Przekazanie danych osobowych administratorowi systemu płatności obejmuje dane niezbędne do dokonania płatności.
  • Użytkownicy mogą płacić za Usługi Portalu, w tym m.in. nabyć określony Abonament, reklamę, wysyłkę maili, itp. Szczegółowe stawki płatności za poszczególne Usługi opisane są także w Cenniku.
  • Specyfikacja Abonamentu, w tym okres, cena, zakres świadczonych usług Portalu opisane są na Portalu, w części poświęconej Abonamentowi i stanowią integralną część Umowy.
  • Użytkownik może zrezygnować z korzystania z odpłatnego Abonamentu w trakcie jego obowiązywania kontaktując się z Administratorem. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za wykorzystany okres.
  • Dla wybranych Abonamentów, Administrator może stosować bezpłatne okresy próbne, których czas obowiązywania będzie określony przez Administratora.
  • Płatności oraz inne rozliczenia dokonywane pomiędzy Użytkownikami wynikające z Transakcji lub innych czynności wykonywanych w ramach Portalu dokonywane są w sposób uzgodniony pomiędzy Użytkownikami bez wykorzystania funkcjonalności Portalu.

  • DANE OSOBOWE
  • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Progress Holding Sp. z o.o., ul.Szańcowa 44, 01-458 Warszawa „Administrator”.
  • Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu związanym z zawieraniem lub wykonywaniem umów i w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora, zgodnie z Rozporządzeniem UE2016/679.
  • Kategorie odbiorców: „podmioty współpracujące” t.j. firmy, których Administrator jest właścicielem lub które kontroluje lub firmy, które znajdują się wraz z Administratorem pod wspólną kontrolą lub pozostają z Administratorem w stałej współpracy, takie jak banki, firmy inwestycyjne, audytorzy, firmy dostarczające inne usługi finansowe, firmy informatyczne, doradcze lub firmy kurierskie.
  • Świadczenie przez Administratora usług na rzecz Użytkownika może wymagać przekazania danych osobowych świadczącym usługi na rzecz Administratora w innych krajach, w tym w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku przekazania danych do krajów które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych Administrator stosuje zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Osoba której dane osobowe dotyczą ma możliwość uzyskania kopii jej danych.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.
  • Osoba której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem, a osoba której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i w przypadku braku podania danych Administrator nie jest w stanie wykonać umowy o świadczenie usług.
  • Administrator może stosować mechanizm zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowanie w celu poprawienia skuteczności podejmowanych działań marketingowych.
  • Użytkownik jest zobowiązany do wypełniania we własnym zakresie wszelkich obowiązków, w tym informacyjnych, przewidzianych przez mające zastosowanie przepisy prawa, w stosunku do osób, których dane osobowe przetwarza przy wykorzystaniu Portalu jako administrator danych lub którym wysyła korespondencję handlową poprzez Portal

  • USŁUGI OFF-LINE
  • Użytkownicy mogą korzystać z usług off-line, które są przygotowywane przez Administratora Portalu lub jego podwykonawców. Opis usług przedstawiony jest na Portalu.
  • Zamawiając usługę off-line Użytkownik zgadza się na warunki opisane przez Administratora Portalu.
  • Zamawiając opisaną w Portalu usługę off-line Użytkownik jest zobowiązany za nią zapłacić w terminie 3 dni od dnia zamówienia usługi off-line. Nieuiszczenie opłaty w terminie, oznacza rezygnacje z usługi off-line.
  • Usługa off-line wykonywana jest zgodnie z opisem zamieszczonym na Portalu, który stanowi integralną część niniejszej Regulaminu.
  • Usługi off-line wykonywane są z należytą starannością według najlepszej wiedzy Administratora Portalu, zgodnie ze sztuką i praktyka rynkową.
  • Wykonana usługa jest przekazywane na adres e-mail Użytkownika.
  • Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych od Administratora za pośrednictwem Portalu z tytułu wykonywania usług off-line.

  • REKOMENDACJE UŻYTKOWNIKÓW
  • Portal posiada wbudowany mechanizm punktujący działania Użytkownika dokonywane na Portalu.
  • Mechanizm ten pozwala Użytkownikowi oceniać innych Użytkowników.
  • Każdy z Użytkowników stron Transakcji może wystawić ocenę w skali 1-5 innemu Użytkownikowi na zasadach określonych w Portalu. Ilośd ocen jaką jeden Użytkownik może wystawić drugiemu Użytkownikowi jest ograniczona.

  • REKLAMACJE
  • Reklamacja dotycząca nienależytego wykonania Usług przez Administratora powinna zostać przesłana do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Portalu i zawierać dane Użytkownika takie jak: imię i nazwisko lub nazwa organizacji, opis sytuacji będącej podstawą reklamacji oraz proponowane jej rozstrzygnięcie.
  • Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od daty otrzymania wszystkich wyjaśnień niezbędnych do podjęcia decyzji.

  • WYMAGANIA TECHNICZNE
  • W celu korzystania z Portalu Użytkownik powinien mieć dostęp do Internetu oraz posiadać prawidłowo działające oprogramowanie, które spełnia następujące wymogi:
    jedną z następujących przeglądarek internetowych:
    Chrome wersje od 19
    Firefox wersje od 14
    Chrome Mobile
    Internet Explorer wersje od 8
    Microsoft Edge
    Safari wersja od 5
    Opera
    Yandex
    Portal dostępny jest również w wersji mobilnej.

  • ROZWIĄZANIE UMOWY, LIKWIDACJA KONTA, KORESPONDENCJA
  • Użytkownik może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. W wypowiedzeniu Umowy należy podać adres e-mail przypisany do Konta.
  • Umowa może być rozwiązana przez Administratora z 30 dniowym okresem wypowiedzenia.
  • Umowa może byc rozwiązana przez Administratora w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy Użytkownik naruszy postanowienia Umowy.
  • Wypowiedzenia oraz pozostała korespondencja przesyłana jest przez strony w formie papierowej na adresy kontaktowe podane odpowiednio w formularzu rejestracyjnym albo na Portalu lub pocztą elektroniczną odpowiednio na adres Użytkownika podany na formularzu rejestracyjnym, a w przypadku adresu Administratora adres podany na Portalu.
  • Rozwiązanie Umowy oznacza likwidację Konta.
  • Rozwiązanie Umowy nie wpływa na konieczność zapłaty wynagrodzenia za bieżący okres rozliczeniowy.

  • PRAWO I SPORY
  • W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  • Administrator może dokonać cesji praw wynikających z Umowy na rzecz dowolnej strony trzeciej bez zgody Użytkownika.
  • Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw związanych z roszczeniami wynikającymi z niniejszej Umowy będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.

  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA
  • Rolą Administratora jest wyłącznie zapewnianie mechanizmów do zawierania Transakcji pomiędzy Użytkownikami.
  • Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za działania, zaniechania Użytkowników lub oświadczenia Użytkowników Portalu składane innym Użytkownikom Portalu lub za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań wynikających z Transakcji, Ogłoszenia, Zaproszenia do składania Ogłoszenia lub treści, w tym opinii przesyłanych przez Użytkownika na Portalu.
  • Administrator nie weryfikuje i nie gwarantuje treści Użytkowników pod kątem ich ważności i zgodności z przepisami prawa.
  • Administrator dokłada staranności w celu utrzymania ciągłości świadczonych Usług, lecz nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Portalu spowodowaną zakłóceniami technicznymi albo działaniami lub zaniechaniami osób trzecich.
  • Administrator będzie jedynie zbierać dane na temat tożsamości Użytkownika wyłącznie w ramach procedur opisanych w Regulaminie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z posłużenia się przez Użytkownika nieprawdziwymi lub niezgodnymi z prawem informacjami.
  • Użytkownik dokonując udostępnienia w ramach Konta określonych materiałów oraz opisów produktów lub usług, jak również publikowanych opinii, oświadcza, że dysponuje odpowiednimi uprawnieniami, w szczególności z tytułu majątkowych praw, których jest właścicielem lub udzielonych mu licencji, umożliwiających udostępnianie przez niego w ramach Portalu związanych z oferowanymi przez niego produktami lub usługami.
  • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia wynikające z braku posiadania stosownych uprawnień.
  • Odpowiedzialność Administratora wobec Użytkownika z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Usługi związanego z świadczeniem Usługi jest ograniczona do wysokości kwoty 300 EUR (słownie: trzystu EURO).
  • W żadnym wypadku Administrator nie będzie odpowiadać za szkodę Użytkownika w postaci utraconych korzyści lub z tytułu utraty danych.
  • Administrator nie monitoruje ani nie weryfikuje posiadanych przez Użytkownika uprawnień, zezwoleń lub koncesji i nie ponosi odpowiedzialności za Transakcje i inne czynności wykonywane przez Użytkowników w ramach Portalu dokonane z naruszeniem przepisów nakazujących dysponowanie takimi uprawnieniami.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki podatkowe korzystania z Portalu obciążające Użytkownika.
  • W ramach Portalu zakazany jest obrót towarami lub usługami, których obrót jest zakazany bądź ograniczony przepisami prawa. Administrator nie jest zobowiązany do monitorowania działania Użytkowników w sprzeczność z tym postanowieniem i nie odpowiada za następstwa naruszenia niniejszego postanowienia przez Użytkownika.
  • Administrator może usunąć, zablokować lub zmodyfikować dowolną Ogłoszenie, Propozycje transakcji lub Treści powiadamiając o tym Użytkownika, w przypadku gdy Użytkownik w jakikolwiek sposób narusza lub Administrator podejrzewa że Użytkownik narusza Umowę, właściwe przepisy lub jakiekolwiek prawa osób trzecich.
  • Użytkownik bezwarunkowo i nieodwołalnie zwalnia Administratora z odpowiedzialności wynikającej z jakichkolwiek roszczeń innych Użytkowników lub osób trzecich które są następstwem naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, niniejszej Umowy lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

  • ZMIANA REGULAMINU I RÓŻNE
  • Portal prowadzony jest w różnych językach. Administrator dołoży staranności aby tłumaczenia treści umieszczonych przez Administratora w Portalu były prawidłowe, ale nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w treści informacji zawartych w Portalu.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Portalu wynikających z przyczyn technicznych. Jednocześnie Administrator będzie dążył do skrócenia czasu przerwy.
  • Administrator może zmienić niniejszy Regulamin oraz inne dokumenty stanowiące integralną część Umowy „Zmiany”, w drodze powiadomienia wysłanego do Użytkownika na 5 dni przed wejściem w życie planowanych Zmian wiadomością wewnętrzną.
  • Użytkownik ma 5 dni od dnia otrzymania powiadomienia o Zmianach na przesłanie Administratorowi oświadczenia o braku zgody na Zmiany, w przeciwnym razie uznaje się, iż Użytkownik zaakceptował Zmiany. W przypadku złożenia w terminie oświadczenia o braku zgody na Zmiany przez Użytkownika Umowa ulega rozwiązaniu w terminie wejścia w życie planowanych Zmian.
  • Polska wersja Regulaminu jest jedyną wiążącą wersją. W celu uniknięcia wątpliwości, wszelkie inne wersje językowe są publikowane przez Administratora wyłącznie dla wygody Użytkownika.